Hoera op 7 Mei 2013 zijn Birke en Kenji de trotse ouders geworden van

                         All Eyes On Jacky Luxury

 
                 
 
                
 
                
 
                   
 
            
 
                
 
            
                 
 
      
 
               
  
           
             
               
 
      
 
 

                  

              

                 

             

                   

             

                

                        

                 

                                  

                

          

             

               

                                 

          

HOERA DE PUPPIES VAN BIRKE EN FELLOW ZIJN OP 8 MEI 2011 GEBOREN

                                                 7 weken oud

               

    

       Boy 1                                             Boy 2

                     

      
      Boy 3                                                             Boy 4

               
       

    Boy 5                                                 Boy 6

          

       
      girl 1                                                              girl 2

             

     

       girl 3                                                            girl 4
              
  
     girl 5

            
                       

1 dag oud

                 
               BOY 1                                                                   BOY 2

             

                 
                BOY 3                                                  BOY 4
            

                   
           BOY 5                                                       BOY 6

               
                    
          GIRL 1                                                        GIRL 2

            
                   
          GIRL 3                                                       GIRL 4

             

        
                 GIRL 5    

                 

                    3 dagen oud